7. Zuni mountain sheep kachinas and one deer kachina. Do not reproduce without permission.

Dennis Tedlock
8/24/2000

zuni-mountain-sheep